คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบวร ภัทรวลี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ชาวด่าน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนศิษย์เก่า)
ชื่อ-นามสกุล : นางสงบ เหลื่อมกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนครู)
เบอร์โทร : 0883673553
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาวดี ชาติพุทรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ กัยนคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ชื่อ-นามสกุล : ประภาส เทียนสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนผู้ปกครอง)
เบอร์โทร : 087-8732292
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ภู่บัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร : 087-8680540
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
ชื่อ-นามสกุล : นางนงค์นุช คชา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
เบอร์โทร : 0932504441