คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาวาวเอกเชิด แผนวิชิต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ชาวด่าน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : (ผู้แทนศิษย์เก่า)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวละออ นุขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : (ผู้แทนครู)
เบอร์โทร : 097 730 8047
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย สีหะวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ กัยนคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ประภาส เทียนสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : (ผู้แทนผู้ปกครอง)
เบอร์โทร : 087-8732292
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ภู่บัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร : 087-8680540
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
เบอร์โทร : 097 335 3299