กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอนัน ภู่บัว
ครูอัตราจ้าง