กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอลงกรณ์ ก้อนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายอนัน ภู่บัว
ครูอัตราจ้าง