กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสงบ เหลื่อมกลาง
ครู คศ.3

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางทัศนีย์ แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางทัศมาลี จีระออน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง