กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทัศมาลี จีระออน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0883076264
อีเมล์ : tasmalee.jeeraon2534@gmail.com

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1