กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศมาลี จีระออน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1