กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศมาลี จีระออน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางทัศนีย์ แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุธิดา ตวนชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1