กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสงบ เหลื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย