กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสงบ เหลื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2