กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสงบ เหลื่อมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2