รางวัลโรงเรียน
เกียรติบัตร รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ1ดาว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน
รางวัลเอามา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวำปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ
โรงเรียนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปี ๒๕๖๓ และเชิดชูเกียรติ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนปลอดขยะ
รางวัลสถานศึกษาพอเพียง