โรงเรียนสุจริต
ประชุมทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับ เคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้
          1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
          2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน  ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล

SAR61_ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
แผนปฏิบัติการ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.63 KB
หลักสูตรพุทธศักราช 2562
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.17 KB
แผนภูมิงานให้บริการเรื่องการร้องเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.27 KB
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.77 KB
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารงานโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.8 KB
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 780.17 KB