กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมคิด คำภีระ
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรรณิภา หกขุนทด
ครูผู้ช่วย