กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรรณิภา ไกยวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6