กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณิภา หกขุนทด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์