กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ธำรงเกียรติ ขามจัตุรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1