กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ธำรงเกียรติ ขามจัตุรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1