กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศนีย์ แก้วเมืองน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ธำรงเกียรติ ขามจัตุรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1