ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

yesข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560yes
ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 2 10 5 11  
อนุบาลปีที่ 3 10 9 19  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 16 27  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 8 21  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19 11 30  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 7 16 23  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 9 22  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 9 21  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 13 28  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 14 19  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 8 22  
รวม 126 115 244