กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพรรณ กุญชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2