กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ