กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาณุวัจน์ ชาญณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2