กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1