กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภิญญา เฉยฉิว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1