คณะผู้บริหาร

นางนงค์นุช คชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสงบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา