ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจินต์จุฑา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-9680761
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประถมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พฤศจิกายน2561 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล