ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 146894
>ดาวโหลเสียงประกอบจาก youtube 146588
>ดาวโหลเสียงประกอบ 146731
>ฟอนต์ 146738
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 146514
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 146516
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 146635
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 146783
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 146713
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 146556
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 146712
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 146888
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 146830
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146389
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 154532
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 146592
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 146571
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 146711
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 146407
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 146359
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146654
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 146512
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 146617
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 146821
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 149458
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 146908
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 148227
บริหารงานบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1022.42 KB 25430
>หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ 25425
คำสั่งโรงเรียน 2563
63-37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรรมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 149947
63-36 คำสั่ง แผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 94.63 KB 146861
63-35 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) Word Document ขนาดไฟล์ 94.19 KB 146411
63-34 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.35 KB 146582
63-33 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 146600
63-32 คำสั่ง นิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 94.6 KB 147316
63-31 คำสั่ง ทักษะอาชีพ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 146602
63-30 คำสั่ง ชุมนุม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 112.61 KB 146674
63-29 โรงเรียนปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.77 KB 148254
63-28 สภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.24 KB 146635
63-26 วันไหว้ครู 63 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 146904
63-25 เลือกตั้งสภานักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 146788
63-24 คำสั่งCovid-19 Word Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 146777
63-22 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.63 KB 147034
63-21 คำสั่ง สัมพันธ์ชุมชน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 56.11 KB 146799
63-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย แและประมาณราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.66 KB 146440
63-11 คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 146606
คำสั่งปัจฉิม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 146854
คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 146769
เวร63-มกราคม Word Document ขนาดไฟล์ 99.12 KB 146798
เวร63-กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 146436
เวร63-9-มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 64.65 KB 146492
63-10-คำสั่งคุมปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.47 KB 146605
63-8-คำสั่งรับนักเรียน-ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146725
63-7-คำสั่งทัศนศึกษา-เดินทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 146755
63-4-คำสั่ง-ติวO-Net62 Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 146635
63-3-คำสั่ง-นร.ไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 78.23 KB 146399
63-2-คำสั่งวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146827
63-1-คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่62 Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 146883
62-คำสั่ง-ชุมนุม-62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.72 KB 146405
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
>ภาพกิจกรรม 2560 146414
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 156325
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 146918
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 153274
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 146928
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146735
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 146749
งานวิชาการ
ฟอนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 146563
งานบริหารทั่วไป
>มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 146840
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
>รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 146651
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
>เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 147969
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146359
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 146565
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 146477
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146404
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 148893
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 146760
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 146731
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 147652
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 146747
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 146790
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 148245
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 146735
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 146699
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 146596
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 146842
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 146648
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 146491
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 146763
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 146433
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 146603
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 146619
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 146671
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 150923
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 146605
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 150463
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146406
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146759
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 146728
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 146413
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 146523
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 146686
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 146598
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 148104
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146511
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 146409
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 146639
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 147449
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 146425