ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 247110
ดาวโหลเสียงประกอบจาก youtube 246986
ดาวโหลเสียงประกอบ 247036
ฟอนต์ 247049
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 247005
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 247103
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 247107
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 247198
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 247268
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 247222
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 247154
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 247162
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 247146
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 247177
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 248270
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 247033
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 247071
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 247134
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 247060
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 247045
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 247159
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 247060
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 247043
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 247294
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 247428
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 247172
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 247187
คำสั่งโรงเรียน 2563
63-37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรรมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 247158
63-36 คำสั่ง แผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 94.63 KB 247056
63-35 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) Word Document ขนาดไฟล์ 94.19 KB 246975
63-34 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.35 KB 246955
63-33 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 246989
63-32 คำสั่ง นิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 94.6 KB 247098
63-31 คำสั่ง ทักษะอาชีพ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 246961
63-30 คำสั่ง ชุมนุม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 112.61 KB 246984
63-29 โรงเรียนปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.77 KB 247391
63-28 สภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.24 KB 246960
63-26 วันไหว้ครู 63 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 246939
63-25 เลือกตั้งสภานักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 246953
63-24 คำสั่งCovid-19 Word Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 246996
63-22 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.63 KB 246982
63-21 คำสั่ง สัมพันธ์ชุมชน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 56.11 KB 246975
63-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย แและประมาณราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.66 KB 246951
63-11 คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 246929
คำสั่งปัจฉิม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 246980
คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 246958
เวร63-มกราคม Word Document ขนาดไฟล์ 99.12 KB 246961
เวร63-กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 246930
เวร63-9-มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 64.65 KB 246957
63-10-คำสั่งคุมปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.47 KB 246967
63-8-คำสั่งรับนักเรียน-ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 247009
63-7-คำสั่งทัศนศึกษา-เดินทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 246971
63-4-คำสั่ง-ติวO-Net62 Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 247010
63-3-คำสั่ง-นร.ไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 78.23 KB 246935
63-2-คำสั่งวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 246987
63-1-คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่62 Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 247285
62-คำสั่ง-ชุมนุม-62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.72 KB 246977
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม 2560 247010
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 257097
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 249052
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 251060
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 247356
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 247224
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 247098
งานวิชาการ
ฟอนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 247011
งานบริหารทั่วไป
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 247051
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 247029
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 247016
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 246994
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 246995
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 247132
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 247078
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 249507
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 247136
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 247112
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 247786
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 247056
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 247135
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 247384
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 247135
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 247012
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 247117
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 247058
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 247151
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 247038
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 247025
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 247219
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 247147
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 247047
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 246993
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 247783
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 247674
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 249425
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 247063
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 247067
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 247100
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 247254
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 247119
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 247162
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 247114
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 249549
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 247291
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 247055
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 247035
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 247401
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 247050