ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 123594
>ดาวโหลเสียงประกอบจาก youtube 123391
>ดาวโหลเสียงประกอบ 123548
>ฟอนต์ 123542
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 123339
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 123311
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 123356
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 123597
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 123466
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 123307
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 123522
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 123663
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 123617
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 123205
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 127205
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 123418
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 123392
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 123480
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 123241
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 123185
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 123453
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 123330
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 123447
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 123604
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 126153
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 123626
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 124009
บริหารงานบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1022.42 KB 2259
>หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ 2257
คำสั่งโรงเรียน 2563
63-37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรรมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 125456
63-36 คำสั่ง แผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 94.63 KB 123607
63-35 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) Word Document ขนาดไฟล์ 94.19 KB 123222
63-34 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.35 KB 123402
63-33 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 123382
63-32 คำสั่ง นิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 94.6 KB 123870
63-31 คำสั่ง ทักษะอาชีพ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 123420
63-30 คำสั่ง ชุมนุม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 112.61 KB 123460
63-29 โรงเรียนปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.77 KB 124625
63-28 สภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.24 KB 123394
63-26 วันไหว้ครู 63 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 123629
63-25 เลือกตั้งสภานักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 123563
63-24 คำสั่งCovid-19 Word Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 123584
63-22 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.63 KB 123681
63-21 คำสั่ง สัมพันธ์ชุมชน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 56.11 KB 123590
63-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย แและประมาณราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.66 KB 123269
63-11 คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 123431
คำสั่งปัจฉิม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 123660
คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 123583
เวร63-มกราคม Word Document ขนาดไฟล์ 99.12 KB 123610
เวร63-กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 123270
เวร63-9-มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 64.65 KB 123320
63-10-คำสั่งคุมปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.47 KB 123417
63-8-คำสั่งรับนักเรียน-ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 123534
63-7-คำสั่งทัศนศึกษา-เดินทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 123539
63-4-คำสั่ง-ติวO-Net62 Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 123400
63-3-คำสั่ง-นร.ไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 78.23 KB 123221
63-2-คำสั่งวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 123384
63-1-คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่62 Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 123562
62-คำสั่ง-ชุมนุม-62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.72 KB 123215
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
>ภาพกิจกรรม 2560 123248
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 129251
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 123729
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 127679
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 123641
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 123567
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 123570
งานวิชาการ
ฟอนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 123342
งานบริหารทั่วไป
>มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 123615
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
>รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 123467
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
>เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 123274
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 123196
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 123399
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 123302
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 123227
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 125356
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 123550
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 123510
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 124120
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 123553
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 123619
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 124160
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 123542
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 123525
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 123398
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 123645
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 123426
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 123315
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 123578
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 123202
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 123427
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 123444
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 123505
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 124103
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 123405
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 126519
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 123238
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 123578
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 123548
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 123229
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 123342
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 123498
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 123419
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 124513
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 123296
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 123233
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 123465
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 123940
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 123248