ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 146973
>ดาวโหลเสียงประกอบจาก youtube 146599
>ดาวโหลเสียงประกอบ 146740
>ฟอนต์ 146754
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 146535
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 146553
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 146661
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 146807
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 146760
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 146626
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 146728
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 146927
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 146863
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 146414
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 154607
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 146599
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 146582
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 146752
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 146409
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 146365
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 146683
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 146531
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 146632
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 146853
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 149585
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 146988
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 148307
บริหารงานบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1022.42 KB 25441
>หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ 25434
คำสั่งโรงเรียน 2563
63-37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรรมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 150026
63-36 คำสั่ง แผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 94.63 KB 146936
63-35 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) Word Document ขนาดไฟล์ 94.19 KB 146434
63-34 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.35 KB 146600
63-33 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 146626
63-32 คำสั่ง นิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 94.6 KB 147485
63-31 คำสั่ง ทักษะอาชีพ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 146622
63-30 คำสั่ง ชุมนุม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 112.61 KB 146705
63-29 โรงเรียนปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.77 KB 148279
63-28 สภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.24 KB 146726
63-26 วันไหว้ครู 63 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 146936
63-25 เลือกตั้งสภานักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 146868
63-24 คำสั่งCovid-19 Word Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 146785
63-22 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.63 KB 147377
63-21 คำสั่ง สัมพันธ์ชุมชน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 56.11 KB 146837
63-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย แและประมาณราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.66 KB 146444
63-11 คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 146611
คำสั่งปัจฉิม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 146914
คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 146786
เวร63-มกราคม Word Document ขนาดไฟล์ 99.12 KB 146811
เวร63-กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 146437
เวร63-9-มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 64.65 KB 146506
63-10-คำสั่งคุมปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.47 KB 146635
63-8-คำสั่งรับนักเรียน-ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146764
63-7-คำสั่งทัศนศึกษา-เดินทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 146775
63-4-คำสั่ง-ติวO-Net62 Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 146658
63-3-คำสั่ง-นร.ไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 78.23 KB 146403
63-2-คำสั่งวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146857
63-1-คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่62 Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 147002
62-คำสั่ง-ชุมนุม-62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.72 KB 146424
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
>ภาพกิจกรรม 2560 146416
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 156338
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 146940
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 153291
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 146945
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146744
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 146762
งานวิชาการ
ฟอนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 146584
งานบริหารทั่วไป
>มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 146887
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
>รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 146668
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
>เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 147976
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146368
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 146567
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 146483
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146416
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 148918
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 146765
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 146754
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 147660
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 146761
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 146800
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 148276
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 146763
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 146707
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 146615
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 146854
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 146685
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 146501
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 146770
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 146437
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 146618
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 146627
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 146674
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 150937
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 146617
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 150467
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146421
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146768
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 146737
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 146455
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 146530
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 146707
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 146608
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 148114
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146555
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 146420
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 146651
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 147457
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 146434