การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศึกษาดูงาน ณ “ ศูนย์ปราชญ์ ศาสตร์พอเพียง บอกเล่า ก้าวตาม”   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.29 KB
Adobe Acrobat Document ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวดัชัยภูมิและผู้บริหาร “กลุ่มช่วยกัน”   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351.19 KB
Adobe Acrobat Document นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมผู้น นำชุมชน คณะครู นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมปลูกป่า โครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.42 KB
Adobe Acrobat Document นายอำเภอเนินสง่า คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ร่วมกับคณะครู รับมอบวัวจาก พ.ต.อ. บุญชู หมั่นวงศ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.86 KB
Adobe Acrobat Document ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.76 KB
Adobe Acrobat Document ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.69 KB
Adobe Acrobat Document ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.96 KB
Adobe Acrobat Document ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลกะฮาด อสม. และจิตอาสาในชุมชน กำจดัลูกน้ำยุงลาย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.08 KB
Adobe Acrobat Document ผู้บริหาร พร้อมคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อหาทางปฏิบัติร่วมกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.29 KB
Adobe Acrobat Document ผู้บริหาร และคณะครูร่วมกัน รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.61 KB
Adobe Acrobat Document ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.33 KB
Adobe Acrobat Document ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.41 KB
Adobe Acrobat Document พิธีลงนาม (MOU) โครงการโรงเรียนเลี้ยงวัว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.37 KB
Adobe Acrobat Document มหกรรมวิชาการ เปิดบ้าน ร.ว.ก. (Opan Houso) และกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงตามรอยพ่อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.62 KB
Adobe Acrobat Document รับการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยประธานศูนย์เครือข่ายตาเนิน - กะฮาด ท่านศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภมูิ เขต 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.54 KB
Adobe Acrobat Document โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.34 KB
Adobe Acrobat Document ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชุมชน คณะครู ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปนี้”   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.17 KB