แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document คำนำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.31 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 844.76 KB
Adobe Acrobat Document ทิศทางการจัดการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.43 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.65 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มงานบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1021.98 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มงานบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.75 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 690.86 KB
Adobe Acrobat Document กลุ่มงานบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.75 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.77 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการใช้แผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB