คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 901.12 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.57 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.92 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.85 KB