ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 95
ดาวโหลเสียงประกอบจาก youtube 51
ดาวโหลเสียงประกอบ 90
ฟอนต์ 92
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 72
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 147
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 144
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 231
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 282
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 202
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 202
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 194
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 180
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 216
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 169
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 105
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 124
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 163
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 118
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 106
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 184
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 106
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 105
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 321
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 245
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 176
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 144
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 752
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 660
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 806
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 126
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 119
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 155
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 296
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 179
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 210
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 156
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 653
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 275
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 108
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 107
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 311
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 107
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 195
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 140
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 443
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 209
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 160
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 138
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 97
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 185
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 150
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 169
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 95
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 170
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 129
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 174
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 103
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 105
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 261
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 205
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 117
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 76
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 4330
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 1928
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1092
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 175
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 289
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 162
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 96
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 80
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 73
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม 2560 95
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 89
งานวิชาการ
ฟอนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 49
งานบริหารทั่วไป
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 69
คำสั่งโรงเรียน 2563
คำสั่งปัจฉิม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 26
คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 16
เวร63-มกราคม Word Document ขนาดไฟล์ 99.12 KB 20
เวร63-กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 12
เวร63-9-มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 64.65 KB 24
63-10-คำสั่งคุมปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.47 KB 18
63-8-คำสั่งรับนักเรียน-ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 31
63-7-คำสั่งทัศนศึกษา-เดินทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 12
63-4-คำสั่ง-ติวO-Net62 Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 18
63-3-คำสั่ง-นร.ไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 78.23 KB 14
63-2-คำสั่งวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 19
63-1-คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่62 Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 125
62-คำสั่ง-ชุมนุม-62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.72 KB 27