ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอนต์ 24
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 20
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 34
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 25
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 50
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 51
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 51
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 52
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 58
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 54
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48
ราชื่อนักเรียน-ณ-วันที่10-มิ.ย-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.13 KB 55
ราชื่อนักเรียน ณ วันที่ 12 มิ.ย 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.35 KB 74
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 53
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 51
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 54
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 53
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 53
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 50
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 48
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 70
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 51
เชิญผู้ปกครองปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 74.09 KB 59
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 62
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 52
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 164
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 156
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 130
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 52
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 52
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 58
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 50
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 64
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 55
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 50
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 68
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 55
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 49
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 53
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 72
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 49
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 51
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 50
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 51
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 47
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 52
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 50
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 50
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 58
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 51
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 55
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 55
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 51
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 48
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 53
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 55
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 53
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 50
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 51
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 545
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 1112
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 327
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 62
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 196
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 58
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 62
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 54
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 50
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม 2560 70
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 23