ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเชิญผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพฤติกรรมนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 191823
ดาวโหลเสียงประกอบจาก youtube 191710
ดาวโหลเสียงประกอบ 191755
ฟอนต์ 191769
คำร้องขอมีบัตรใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.02 KB 191730
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 191822
เกียรติบัตรวันสุนทรภู่ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 191825
คำนวนเกรดเฉลี่ย 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.42 KB 191915
หน้าซองผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 455.58 KB 191984
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.86 KB 191935
ใบลา ผ.อ. Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 191875
ใบลา ครู Word Document ขนาดไฟล์ 22.72 KB 191879
ใบรับรองผลการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 191864
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 191901
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 192517
แบบฟร์อมแผนร่วมราษฏร์วิทยานุกูล Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 191754
แบบบันทึกการถ่ายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 12.59 KB 191790
ซองครุฑ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 191847
หลักสูตรอบรมคูปองพัฒนาครู 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 191775
อัตรากำลัง ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.76 KB 191765
หนังสือรับรองเงินเดือน รวก. Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 191876
การกรอกคะแนนรายงานผลรายบุคคล ร่วมราษฎร์ 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 854.84 KB 191777
แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกสาเหตุ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 191764
ฎีกาผ้าป่า-ร.ร.ร่วมราษฎร์ฯ-ปี-2560-กระดาษขนาด-Legal-ล่าสุดๆ Word Document ขนาดไฟล์ 136.29 KB 192014
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-ปี-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 192024
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 191884
คำสั่งโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล (เวรยาม) ปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 191890
คำสั่งโรงเรียน 2563
63-37 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรรมการรับ – จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข Word Document ขนาดไฟล์ 21.94 KB 191785
63-36 คำสั่ง แผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 94.63 KB 191759
63-35 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) Word Document ขนาดไฟล์ 94.19 KB 191682
63-34 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 94.35 KB 191670
63-33 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 191702
63-32 คำสั่ง นิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 94.6 KB 191774
63-31 คำสั่ง ทักษะอาชีพ 63 Word Document ขนาดไฟล์ 94.15 KB 191680
63-30 คำสั่ง ชุมนุม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 112.61 KB 191699
63-29 โรงเรียนปลอดขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.77 KB 191701
63-28 สภานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.24 KB 191674
63-26 วันไหว้ครู 63 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 191661
63-25 เลือกตั้งสภานักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 191669
63-24 คำสั่งCovid-19 Word Document ขนาดไฟล์ 73.38 KB 191706
63-22 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 58.63 KB 191690
63-21 คำสั่ง สัมพันธ์ชุมชน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 56.11 KB 191684
63-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย แและประมาณราคา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.66 KB 191670
63-11 คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 191651
คำสั่งปัจฉิม 63 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 191694
คำสั่งคุมสอบข้อสอบกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 191680
เวร63-มกราคม Word Document ขนาดไฟล์ 99.12 KB 191682
เวร63-กุมภาพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.63 KB 191652
เวร63-9-มีนาคม Word Document ขนาดไฟล์ 64.65 KB 191677
63-10-คำสั่งคุมปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 45.47 KB 191680
63-8-คำสั่งรับนักเรียน-ปี63 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 191720
63-7-คำสั่งทัศนศึกษา-เดินทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 191689
63-4-คำสั่ง-ติวO-Net62 Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 191718
63-3-คำสั่ง-นร.ไทยสุขภาพดี Word Document ขนาดไฟล์ 78.23 KB 191657
63-2-คำสั่งวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 191704
63-1-คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่62 Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 191976
62-คำสั่ง-ชุมนุม-62 Word Document ขนาดไฟล์ 126.72 KB 191696
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม 2560 191735
เอกสารงานปกครองนักเรียน
teacherbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.04 KB 200619
แบบแจ้งนักเรียนไม่มาเรียน สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 193725
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 194868
คูมือติดตามนักเรียน กำกับ ดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 192045
แจ้งส่งนักเรียนมาเรียน บค 14 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 191946
แบบเชิญผู้ปกครองเด็กขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 63.11 KB 191822
งานวิชาการ
ฟอนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 387 KB 191730
งานบริหารทั่วไป
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 191760
รวบแบบฟอร์มต่างๆจากเขตพื้นที่
รวมแบบฟอร์มเอกสารต่างๆจากเขตพื้นที่ 191752
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3
เอกสารการอบรมครูภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 191742
รายชื่อนักเรียน ป.6-ม.3 (O-NET)/2560
รายชื่อ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.5 KB 191720
รายชื่อ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.5 KB 191717
คำสั่งโรงเรียน 2560
ขออนุญาติผู้ปกครอง ลูกเสือ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 191851
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 60 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 191797
แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET,NT) Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 193699
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 191858
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 191833
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 192099
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain-Based Learning (BBL) Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 191774
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหนูน้อยวัยใสรวมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 191860
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 60 Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 192060
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 149.5 KB 191857
คำสั่งไหว้ครู-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 191736
คำสั่งเวรยามและคำสั่งต่างๆ-ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 191836
คำสั่งวันสุนทรภู่ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 191779
คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 191867
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเขตพื้นที่ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 298.5 KB 191757
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหวครู Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 191749
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 161 KB 191942
คำสั่งกรรมการ ดำเนินงานโรงเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 57.91 KB 191867
คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานเกษียร ปี-60 Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 191769
ข้อมูลครู รร.ร่วมราษฎร์ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.65 KB 191716
คำสั่งโรงเรียน 2559
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 192499
แต่งตั้งผู้ดูแลและฝึกซ้อมกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 101.5 KB 192390
แต่งตั้งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 68.7 KB 193811
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 191784
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 191788
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 102.5 KB 191824
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 191974
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เครือข่ายโรงเรียนตาเนิน-กะฮาด Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 191842
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 191886
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง,และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 191835
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 193136
คำสั่งให้ครูปฏิบัติการสอนและประจำชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 192005
คำสั่งโรงเรียน การอ่าน-ลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 191775
คำสั่งแต่งตั้งนำนักเรียนชั้นอนุบาลกับ ป.3 ทัศนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 191759
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 192089
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีศรีเนินสง่า Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 191764