ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

yesข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560yes
ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1 10 15 25  
อนุบาลปีที่ 1 13 18 21  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 17 10 27  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 7 12 19  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 8 20  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 11 7 18  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18 12 30  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 7 16 23  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 11 28  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 9 23  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 8 22  
รวม 140 116 256